Ga direct naar de inhoud
We helpen je graag

algemene voorwaarden privéles

Inschrijving
Inschrijven voor een privé cursus is definitief na een bevestiging per e-mail van de Trias administratie. In geval van minderjarigheid van de deelnemer dient de ouder of verzorger de aanvraag te doen. Zodra de bevestiging is verstuurd, bent u het lesgeld verschuldigd, ongeacht of u, of uw zoon/dochter daadwerkelijk deelneemt aan de lessen.

Bij inschrijving na aanvang van de wekelijkse of tweewekelijkse jaarcursussen is tot 1 november het gehele lesgeld verschuldigd. Vanaf 1 november worden de resterende lesmaanden van de betreffende jaarcursus in rekening gebracht, ongeacht de startdatum in een maand. 

Indien een cursist 5 keer aaneensluitend zonder bericht afwezig is geweest en niet reageert op communicatie vanuit Trias, wordt de cursist uitgeschreven van de desbetreffende cursus. U blijft betalingsplichtig. 

Betaling
U ontvangt van Trias een factuur waarop het verschuldigde lesgeld en de vervaldatum van betaling staan vermeld. Het aangegeven bedrag moet vóór het verstrijken van de vervaldatum worden voldaan door overmaking op het vermelde bankrekeningnummer NL82 RABO 0145043843 of NL 53 INGB 0005327955 van Trias, Centrum voor de Kunsten te Rijswijk. Bij het in gebreke blijven, wordt vanaf de tweede herinnering € 8,50 administratiekosten bij u in rekening gebracht. Eventuele incassokosten, zoals deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten voor de inning van verschuldigde lesgelden, komen voor rekening van de deelnemer of de ouder/verzorger van de deelnemer. Betaling van het lesgeld kan in twee termijnen wanneer u een wekelijkse of tweewekelijkse privé cursus afneemt.

Opzegging en afmelding
Aan het einde van de cursus wordt u automatisch uitgeschreven. Wilt u hierna verder, dan dient u zich opnieuw aan te melden. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te gebeuren en is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio, langdurige ziekte en/of langdurige blessure van de ingeschrevene zelf. Wij vragen u dit aantoonbaar te maken. U krijgt dan een gedeeltelijke restitutie van het betaalde lesgeld. Dit bedrag wordt berekend vanaf de eerste van de volgende maand vanaf het tijdstip waarop de schriftelijke opzegging door Trias is ontvangen, verminderd met €8,50 administratiekosten.

Communicatie
Trias gebruikt e-mail als communicatiemiddel om de cursisten te informeren. In het geval van annulering van de les of een andere bijzondere leswijziging op korte termijn, stuurt Trias een sms bericht. Deze berichten kunnen ook ontvangen worden op een vaste lijn.

Lesduur en rooster
Een wekelijkse privé cursus bestaat uit 35 lessen, een tweewekelijkse privé cursus bestaat uit 17 lessen. Hiervoor wordt door Trias aan het begin van het cursusjaar een rooster met data vastgesteld die niet kunnen worden gewijzigd. Een privé les bestaat uit 30 minuten. Bij annulering door de cursist wordt de les niet ingehaald. Bij annulering vanuit Trias kan een cursist kiezen tussen restitutie van de gemiste les of een inhaal les.

Cameratoezicht
Om de veiligheid van haar medewerkers, cursisten en bezoekers te garanderen, heeft Trias cameratoezicht.